ร่วมงานกับเรา


พลังงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ENRES มีความตั้งใจที่จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยช่วยให้ผู้ประกอบการและทีมงานรับรู้ถึงข้อมูลที่ไม่เคยเข้าถึงได้มาก่อนด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IoT และ Data Analytics และให้ Responsive Insights เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ลูกค้าที่ใช้ ENRES มีหลากหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน และโรงงานทั่วประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจและใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากกลุ่มลูกค้าแล้วยังมี สื่อและนักลงทุนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาเช่นเดียวกัน ENRES จึงกำลังขยายทีมเพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพลังงานออนไลน์เพื่อเข้าสู่ตลาดเอเชียอาคเนย์ต่อไป

ร่วมงานกับเราจะได้อะไรบ้าง!!


• ได้ร่วมงานและเรียนรู้จากรุ่นพี่ Software Engineer จากบริษัทใน Silicon Valley
• ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS อารีย์ เดินทางสะดวก ของกินเพียบ
• แต่งกายตามสบาย เวลาเข้างานยืดหยุ่น
• มีขนมให้ฟรีตลอดการทำงาน
• MacBook Pro รุ่นล่าใหม่สุด (สำหรับตำแหน่งด้าน Engineering)
• บริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
• ได้ทำงานในระบบที่มีลูกค้าใช้จริงและกำลังเจริญเติบโตรวดเร็ว มี Impact

ตำแหน่งที่เรากำลังตามหา


หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบและพัฒนา IoT Hardware และ Software
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง
 • ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Hardware หรือ IOT อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น C, C++, Python, Javascript, หรืออื่นๆ
 • มีความสนใจและเข้าใจพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสนใจในการศีกษาค้นคว้าและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในขอบข่ายของ Software Development
 • สามารถอ่านและทำความเข้าใจ Technical Documentations ในภาษาอังกฤษ
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน React, Angular, JS หรือ Framework ที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 1 ปี
 • จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและออกแบบชิ้นงานตาม Road Map ของบริษัทได้
 • เทคโนโลยีที่ใช้
 • Web Application: PHP, SQL, HTML/CSS, Javascript
 • IoT: Python, Node
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รวบรวม วิเคราะห์ และสร้างโมเดลจากข้อมูลพลังงาน โดยใช้ความรู้ทางด้านสถิติและ Machine Learning เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยให้การใช้งานพลังงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง
 • ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีจากสาขาเกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมได้ มีความเข้าใจ Machine Learning, R, Python หรือ เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ
 • มีความสนใจทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โมเดลเพื่อการทำนายหรือค้นหาข้อมูลเชิงลึก
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบ Tier 1 support ของระบบแก่ผู้ใช้
 • จัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวัน
 • ติดตามงานกับทางทีม tech เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหา
 • สามารถสรุป แก้ไข หรือ อัพเดตปัญหารายสัปดาห์
 • วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซ้ำซ้อน
 • มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
 • ทำงานแบบ multi-task และจัดการงานภายใต้ภาวะความกดดัน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานเป็นทีม
 • ช่วยสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้หรือเตรียมสื่อการสอนหากจำเป็น
 • หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหา สามารถช่วยเหลือทีมได้ (ทั้งใน และนอกเวลางาน)
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  รายละเอียดงาน
 • Improve and automate test strategies and software configurations.
 • Design, create, test and implement these solutions in order to automate as much of the manual test preparation as possible by using codes and scripts.
 • Define test strategies and test manuals for tracking and fixing software issues.
 • Develop and execute test cases to diagnose issues and bugs, creating test data when required.
 • Ensure that all aspects of the application have proper testing coverage.
 • Research industry best practices for software testing packages and processes.
 • คุณสมบัติที่ต้องการ
 • Expertise in functional testing – regression testing and ad-hoc testing
 • Experience in testing multiple versions of multiple browsers (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer)
 • Experience in testing multiple device types (handset, tablet, PC, etc)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปรับปรุงวิธีการทดสอบ และ Software Configuration ให้มีประสิทธิภาพ
 • เริ่มตั้งแต่ การสร้าง ดีไซต์ ทดสอบ ตลอดจนนำไปใช้งาน เพื่อเปลี่ยนวิธีการทดสอบจาก Manual เป็น Automate มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้ Code และ Script เข้ามาช่วย
 • กำหนดวิธีและคู่มือการทดสอบสำหรับ Tracking และแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์
 • สร้าง Test Case เพื่อวินิจฉัยปัญหา และแก้ไข Bug รวมทั้งจำลองข้อมูล เพื่อนำไปทดสอบให้แน่ใจว่า ในแอปพลิเคชันมีการทดสอบที่ครอบคลุมทุกด้าน
 • ค้นหาโปรแกรมหรือวิธีใหม่ๆเพื่อให้ได้วิธีการทดสอบที่ดีที่สุด
 • ผลักดันและสนับสนุนทีม development ในการใช้สคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ
 • ทำงานร่วมกับทีม development อย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนทิศทางธุรกิจที่รวดเร็ว
 • คุณสมบัติที่ต้องการ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Quality Assurance อย่างน้อย 3 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีจากสาขาเกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบการทำงาน
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบเบราว์เซอร์หลายรุ่น (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer)
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบอุปกรณ์หลายประเภท (handset, tablet, PC, etc)
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  รายละเอียด
 • วิเคราะห์ข้อมูลและประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานสากล ด้วยแนวคิด Monitoring based commissioning (MBCx)
 • กลุ่มอาคาร และโรงงาน
 • ระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น (HVAC) และระบบพลังงานแสงอาทิตย์
 • มาตรฐาน ISO 50001, LEED 4.1, IEEE, ASHRAE
 • ประเมินศักยภาพการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น
 • ทำงานประจำที่ออฟฟิศ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านพลังงาน หรือการจัดการพลังงาน ISO50001 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจเรื่องพลังงาน และ IoT (the Internet of Things)
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภาษาอังกฤษดี ทำงานอ้างอิงมาตราฐานสากล
 • ผู้มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมและวิเคราะห์ด้านพลังงาน 5ปี ขึ้นไป
 • ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่อง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี (ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล) หรือเทียบเท่า
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  สนใจสมัคร


  ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  Let's ENRES Help You!


  Ready to start reducing your energy consumption? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

  เลขที่408 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 19 ห้อง 408/82 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400